Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 734 682 700, 571 410 087
Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov, 756 04
Vedoucí služby: Bc. Dana Haferníková - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Dále nabízíme možnost fakultativních služeb (např. dovoz k lékaři, ke kadeřníkovi, apod…) dle zájmu uživatele.

Cena za fakultativní služby je zahrnuty v platném ceníku služeb.

ceník služeb od 1. 4. 2022

ZOBRAZIT CENÍK

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci seniorům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci z důvodu svého věku, zhoršení zdravotního stavu nebo nemají možnost se dále o sebe starat. Tato služba je poskytovaná v jejich domácnostech a umožňuje jim dále žít tak, jak jsou zvyklí a pomáhá jim co nejdéle zůstat ve společnosti lidí, kteří jsou jim blízcí.

Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich samostatnost.

Cílová skupina

 • senioři, kteří už nezvládají péči o svou osobu
 • osoby se zdravotním omezením
 • osoby starší 18 let - ve výjimečných případech, kdy se ocitli v těžké životní situaci

Hlavní cíle služby

 • prodloužit setrvání uživatelů v jeho domácím prostředí a oddálit nutnost jejich umístění v pobytovém zařízení sociální péče
 • zachovat co nejvíce dosavadní způsob života, na jaký jsou uživatelé zvyklí
 • udržet nebo zlepšit soběstačnost uživatelů služby
 • poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížné situaci
 • podporovat uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v jejich okolí k dispozici
 • pomoci seniorům, aby mohli ulevit svých rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují

Cílem pečovatelské služby je dále

 • poskytovat služby v nejvyšší možné kvalitě
 • zajistit co nejefektivnější služby poskytování služby a udržet si stálé financování

Zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup k uživatelům služeb - pracovníci vychází z přání, možností a potřeb každého z uživatelů a vycházejí z uživatelova životního příběhu a jeho zvyků
 • respektování důstojnosti každého člověka - ve všech situacích se pracovníci snaží o maximální respektování člověka jako lidské bytosti, vždy jednají s úctou (např. způsob oslovování klienta)
 • respektování svobodné volby uživatele - uživatel má vždy dostatečný prostor a čas vyjádřit svoji svobodnou volbu (např. kdykoli se může rozhodnout, jakou podporu potřebuje a v jaké míře)
 • respektování soukromí uživatele - každý pracovník ve všech etapách péče nezapomíná na respektování soukromí a intimity uživatele (např. zajištění soukromí při osobní hygieně)
 • podpora samostatnosti uživatele - pracovníci dbají, aby péče vycházela z možností uživatele s ohledem na jeho síly a dovednosti. V maximální možné míře podporovala motivaci a dodávala důvěru ve vlastní schopnosti
 • flexibilita služby - služba je přizpůsobována dle potřeb uživatele
 • odbornost služby - pracovníci poskytují službu co nejkvalitněji a soustavně se vzdělávají

 Nabídku našich služeb tvoří základní činnosti pečovatelské služby dané zákonem č. 108/2006Sb.:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Dále nabízíme možnost fakultativních služeb (např. dovoz k lékaři, ke kadeřníkovi, apod...) dle zájmu uživatele.

Cena za fakultativní služby je zahrnuty v platném ceníku služeb.

Doprovodnými aktivitami v rámci integrace seniorů do společnosti jsou pravidelná setkání seniorů, které pořádáme v Domě pokojného stáří Charity NH, spojené vždy s programem a občerstvením. Vzhledem ke snížené mobilitě většiny zájemců, zajišťujeme jejich svoz a odvoz služebními vozidly. Pravidelně také pořádáme zájezdy pro seniory např. na poutní místa se svozem k autobusu a následným odvozem.

Veřejnost je o naší službě informována formou letáků, jejich distribucí na veřejná místa, např. obecní úřady, zdravotní střediska, kostely. Informace jsou také součástí webových stránek, článků v místním tisku, koncertů pořádaných naší organizací.

O potřebnosti služby v terénu byl o naší službě také natočen dokumentární film „Jak neztratit domov ani ve stáří“ v rámci cyklu „Co je to doma“, několikrát vysílaný Českou televizí.

V roce 2005 jsme byli nominováni na cenu kvality v sociální péči a po vyhodnocení jsme získali v kategorii „Pečovatelská služba“ 2. místo.

Provozní doba pečovatelské služby

 • pondělí - neděle:  6:00 - 21:00 hod

Bezplatné poskytování pečovatelské služby

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

b) účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.),

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění zákona č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm.c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

 

Seznam lidí

Mgr. Eva Křenková, DiS. - Sociální pracovnice
Bc. Dana Haferníková - vedoucí služby
Bc. Zdeňka Kopecká - vedoucí provozu
Anna Schwedová - asistentka vedoucí CHPS
Mgr. Lenka Vráželová - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
Bc. Marie Fedorová - pastorační asistentka