IROP - Auty na valašské kopce a samoty

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt naplňuje dlouhodobou snahu organizace o obnovu, rozšíření a zkvalitnění vozového parku organizace, jako nezbytného předpokladu pro udržení a rozšíření stávajícího způsobu poskytování terénních služeb v oblasti pečovatelské služby a osobní asistence, včetně zvýšení jejich komfortu a spolehlivosti, zajištění snižování provozních nákladů.

Projekt konkrétně řeší náhradu současného vozového parku a jeho rozšíření 4 novými a moderními vozidly, které obsahují již moderní prvky aktivní i pasivní bezpečnosti, jsou provozně spolehlivé a provozně méně nákladné, s potřebnými jízdními vlastnostmi.

Realizací projektu dojde k modernizaci a zvýšení kvality terénních služeb, poskytovaných prostřednictvím automobilů, jako jednoho ze stěžejních prvků zvýšení kvality poskytovaných terénních sociálních služeb v dané lokalitě. Je také plně v souladu s pověřením Zlínského kraje k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a je v souladu S Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 -2022.

Projekt: Charita Nový Hrozenkov - Auty na valašské kopce a samoty – je spolufinancován Evropskou unií

Termín realizace: únor – červenec 2021

Celkové náklady projektu: 1 745 200,- Kč
Způsobilé výdaje projektu: 1 721 000,- Kč

Skutečná výše celkových výdajů a způsobilých výdajů bude vázána na ceny vysoutěžené veřejnou zakázkou.

Program, dotační titul: Integrovaný regionální operační program - výzva č. 62

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Specifický cíl: SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014718

Zdroje financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj 1 634 950,- Kč
Vlastní prostředky organizace 110 250,- Kč