Přivítání naší nové paní ředitelky
4. ledna 2023 Co se děje u nás?

Přivítání naší nové paní ředitelky

Na naší Charitě nevítáme jen nový rok, ale i naši novou paní ředitelku. Po anabázi dlouhého výběrového řízení uspěla paní magistra Lenka Vráželová. Její dlouholeté zkušenosti v sociální oblasti jsou velmi cenné a pro tuto práci budou také velmi přínosné. Přejeme jí hodně sil, odvahy, vytrvalosti, radosti, naplnění a Božího požehnání v čele Charity Nový Hrozenkov.   

Vážení přátelé naší Charity Nový Hrozenkov, uživatelé, občané Hornovsacka, milí kolegové,

dovolte mi, aby má první slova v nové roli ředitelky byla děkovná. Ze srdce chci poděkovat paní Ing. Danuši Martinkové za její obětavou práci v roli ředitelky. Díky svému nasazení vybudovala za 24 let mimořádný komplex služeb, které pomáhají tak, jak to lidé v místním regionu potřebují, s velkým důrazem na péči na místě, kde to má každý nejraději, a to je doma. V situaci, kdy už není možné zůstat ve svém přirozeném prostředí a terénní a ambulantní služby nedokážou již více pomoci, je možné nabídnout laskavou péči tam, kde se lidé mohou cítit skoro jako doma – v domově pro seniory rodinného typu. Nebyly to jen služby, které se za tu dlouhou dobu rozvíjely, ale bylo zrealizováno mnoho velkých projektů zajišťujících materiálně technické vybavení. S odvahou paní ředitelce Martinkové vlastní, došlo i k rozšíření zázemí pro služby a zejména vybudování potřebného sídla organizace, která v současnosti zaměstnává bezmála 100 pracovníků. Vše dělala hlavně pro lidi a dnes je to na službách i jménu Charity znát. Věříme a prosíme, ať ji Otec na nebi stonásobně její službu oplatí. S pokorou a vděkem mohu nyní i já navázat na dobrou praxi a pokračovat ve vedení stabilní a respektované organizace. Ta se však neobejde bez toho nejcennějšího co má, a to jsou pracovníci, kteří každodenně přináší pomoc, tam kde je jí třeba. A k nim míří i mé další poděkování. Milí kolegové, velmi si vážím vaší práce, která není jednoduchá a vy ji i tak zvládáte s úsměvem a laskavě pomáháte, pečujete a přispíváte k chodu organizace. Někteří z vás jsou pro svět venku neznámí, ale bez vás by se služby, ani naše organizace neobešly. Jste výjimeční, protože naše služby a naši uživatelé nepotřebují jen odbornost, ale i srdečnost a cit. Vaše služba je službou lásky a za to vám patří můj obdiv a dík.

V rámci výběrového řízení jsem předložila své vize a cíle, které bych i na tomto místě ráda zmínila, jelikož vnímám jako důležité požádat všechny o důvěru a odhodlání dále společně směřovat k cíli s nadějí, že Charita Nový Hrozenkov bude i v dalších letech nablízku potřebným a partnerem při zajištění péče o občany s laskavou a obdivuhodnou dopomocí donátorů a dárců.

V rámci vedení organizace budu vždy usilovat o to, aby Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov byla i nadále:

  • stabilní a respektovaná organizace
  • nástroj služby lidem v nouzi s láskou a důrazem na naději a jedinečnost potřeb
  • posel lidské důstojnosti, solidarity a charitativního smýšlení
  • odpovědný a vstřícný zaměstnavatel vytvářející kulturu odpovědnosti, týmové spolupráce s citlivostí pro soulad rodinného, osobního a profesního života

Jako každý rok, tak i letos nás čeká mnoho náročné práce, která je ale vždy prospěšná a zajímavá. Dovolte mi tedy popřát nám všem do nového roku 2023, především pevné zdraví, které je velmi důležité a potřebné. Věřím, že i napříč obavám a strachu co nás čeká, nás potká více pozitivního a radostného. Tomu nás učí každý den i naši uživatelé, přes mnohé těžkosti se nevzdávají. To vše, pro Vás i pro sebe, v modlitbě vyprošuji.

 

Mgr. Lenka Vráželová,
ředitelka Charity Nový Hrozenkov