Co můžete získat od státu pro své rodiče
30. listopadu 2019 Články

Co můžete získat od státu pro své rodiče

Poradna Svaté Rity.

Dotaz: pečuji o svoji nemocnou maminku a chci se zeptat, zda má nárok na nějaké sociální dávky.

Dobrý den, určitě Vaše maminka má nárok na dávky. Těch dávek je více, dnes začneme příspěvkem na péči, a v příštích Charitních listech budeme pokračovat.

Příspěvek na péči

Na příspěvek na péči má nárok osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá péči o svou osobu a je závislá na pomoci jiné osoby.

Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb, nebo jiných forem pomoci (např. rodinnými příslušníky) při zvládání základních životních potřeb.

Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.Tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče, nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 téhož .

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Výše příspěvku na péči

I. stupeň PNP: 880,- Kč měsíčně
II. stupeň PNP: 4 400,- Kč měsíčně
III. supeň PNP: 12 800,- Kč měsíčně
IV. stupeň PNP: 19 200,- Kč měsíčně

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka ÚP ČR a tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Řízení o příspěvku na péči

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem na příslušné pobočce Úřadu práce.

Pro naši oblast je  to od Velkých Karlovic po Halenkov vč. na ÚP v Karolince a od Huslenek pak na ÚP ve Vsetíně .

Po podání žádosti provede Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (praktickým lékařem) a z výsledku sociálního šetření.

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí převodem na platební účet určený příjemcem, nebo poštovním poukazem.

Pro větší srozumitelnost jsem vynechala paragrafy a další podrobnosti v zákonu uvedené.

Eva Slováčková

Sociální pracovnice
Tel.: 571 410 087 E-mail: 0onh9-enW-xy.Z4WHguB5j9f6hIhT65j4mnhTj