30. listopadu 2019 Články

Upozornění

Vážení uživatelé, vážení občané, v poslední době jsme jako organizace, nebo prostřednictvím informování z obecních úřadů, zaznamenali opakující se počet situací, kdy jsou i našim uživatelům nabízeny, nebo i poskytovány služby, naplňující znaky sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách, přičemž tyto subjekty (právnické či fyzické osoby) nemají zákonné oprávnění k poskytování sociálních služeb dle ustanovení § 78 odstavce 1, zákona o sociálních službách.

Z uvedeného ustanovení § 78 a z ustanovení § 83-85 zákona o sociálních službách však jasně vyplývá, že s výjimkou specifických případů, lze sociální služby poskytovat výhradně na základě zákonem stanoveného oprávnění k poskytování sociálních služeb – tj. na základě registrace sociální služby.

Subjekty, které jsou oprávněné poskytovat sociální služby, jsou uvedeny, ve veřejně přístupném registru sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1574672731841_1

V České republice nelze poskytovat sociální služby bez oprávnění k jejímu poskytování. Poskytovatel, který není oprávněn k poskytování sociální služby, dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona o sociálních službách, popř. v souladu s § 85 téhož zákona, a přesto poskytuje služby, které svým charakterem a podmínkami připomíná poskytování sociální služby, jedná tak v rozporu se zákonem. Tímto svým jednáním se subjekt dopouští nejen potencionálního ohrožení uživatele takové služby (např. takovému uživateli může být odejmut úřadem práce příspěvek na péči, neboť taková dávka nesmí být využita k úhradě péče, pomoci nebo služby, která není poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách), ale též takový subjekt se dopouští přestupku dle ustanovení § 107 zákona o sociálních službách s pojené s pokutou až do výše 2 000 000,- Kč. Dále je vhodné uvést skutečnost, že sociální služby, ani jinou činnost obdobného charakteru, nelze vykonávat ani na základě živnostenského oprávnění.

Možná, že stejně jako my, si kladete otázku, proč dané subjekty nepožádají o příslušné oprávnění, aby mohli pečovat o všechny, kteří ve své nepříznivé situaci potřebují pomoc druhé osoby? Pokud si právnická nebo fyzická osoba odmítá nebo není schopna oprávnění k poskytování sociální služby zajistit, tak jak zákon vyžaduje a jak jej ošetřuje zákonné oprávnění, pak takový subjekt v podstatě odmítá nebo není schopen přijmout a zaručit se alespoň za minimální kvalitu a zabezpečit tak potřeby svých klientů na skutečné zákonné a veřejností požadované úrovni. To že stát dbá, aby služba byla poskytována výhradně registrovanými subjekty má své veliké opodstatnění. Osoba, která službu potřebuje, by měla mít garanci, že vždy dostane službu, která zaručuje minimální standard úrovně péče a podpory, upravuje podmínky pro prostředí služby, hygienické nároky, personální obsazení, požadavky na odbornost personálu, hájí práva a zájmy uživatelů, jasně určuje maximální úhradu za služby aj. a především, všechny tyto podmínky stát průběžně kontroluje.

V této věci jsme již informovali Krajský úřad ve Zlíně – Odbor sociálních věcí, kde paní Mgr. Samiecová, potvrdila, že v podobných záležitostech již požádali MPSV ČR – o stanovisko. V případě dotazů a objasnění k této problematice jsou vám i na Oboru sociálních věcí KÚ Zlín plně k dispozici.

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že zajišťování sociálních služeb lidem v nepříznivé sociální situaci je dle ustanovení § 92 zákona o sociálních službách v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde je možné směřovat případné požadavky občanů v nepříznivé sociální situaci. Využijte prosím všech dostupných prostředků, jak si ověřit, zda právě vámi vybraný subjekt skutečně poskytuje sociální službu, kterou potřebujete a máte tak záruku, že se vám dostane kvalitní a zaručené péče, vždy, kdy budete potřebovat.

Ing. Danuše Martinková

Ředitelka organizace
Tel.: 571 451 548 E-mail: ~.qs-3b6LTAr8~p_9dBFO1.7~bGkO1p